Fyring i masseoven

Skorstensspjelet skal åbens helt inden opfyringen påbegyndes,og holdes åben hele fyringsforløbet.
VIGTIGT såfremt dette forsømmes vil der ske udslip af røg og kulilte til rummet hvilket medfører fare for forgiftning.

Der stables ca. 8 kg brænde på risten.Sørg for at der er lidt småt træ i toppen af bålet.
Anbring en optændingsbrik i det øverste lag.
Antænd brikken og luk indfyringslågen på klem (betjeningsgrebet i hak)
Når der er rigtig god ild i alt brændet åbnes askelågen på klem (betjeningsgrebet i hak)
og indfyringslågen lukkes helt.

2. Påfyldning
Når der kun er få flammer tilbage i bålet påfyldes yderligere 3-4 kg brænde.
Indfyringslågen stilles på klem (betjeningsgrebet i hak)
Lad askelågen forblive på klem (betjeningsgrebet i hak)under resten af fyringsprocessen.
Når der atter er god ild i alt brændet lukkes indfyringslågen helt til.
Pas på der ikke falder gløder ud af ovnen, under betjening af lågerne.
Efter behov kan der yderligere påfyldes 1 portion brænde på 3-4 kg.
Følg proceduren som ved 2 påfyldning.

Når sidste portion træ er brænd ud , og der kun er svage gløder tilbage, lukkes askelågen.
Når alle gløder er slukket (og først da) lukkes skorstensspjeldet.
Indfyringslågen,askelågen og renselemmene skal ,udover den betjening som er beskrevet ovenfor , altid holdes tillukkede, for at forhindre udslip af røggas.

Ved forøget varmebehov.
I meget kolde perioder kan der ved behov foretages opfyring 2 gange i døgnet.